Uitnodiging ledenvergadering
woensdag 24 januari 2018
om 20.00 uur in de kantine

Om geldige besluiten te nemen moet tenminste een/vijfde deel van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken ten behoeve van de algemene vergadering.
 3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 01-02-2017.
 4. Vaststellen jaarverslag 2017.
 5. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie. Gino Dhont treedt af.
 6. Financieel overzicht 2017 en begroting 2018.
 7. Vaststelling contributie 2019: Voorstel bestuur is om de contributie voor de senioren vast te stellen op € 95,00. Bij betaling voor 1 februari 2018 krijgen de seniorleden een korting van € 10,00 dus € 85,00. De contributie van de jeugd blijft ongewijzigd.
  Donateurschap € 25,00 per jaar.
 8. Bestuursverkiezing: Jake Trapman, Remy Scherbeijn en Sabine Herbrant zijn aftredend. Allen stellen zich herkiesbaar. Kandidaatstelling door de leden moet ingevolge art. 6 van het huishoudelijk reglement uiterlijk 7 dagen voor de algemene ledenvergadering geschieden.
 9. Aangelegenheden wedstrijdcommissie. (Nadia Paridaen, Piet Baas, Remy Scherbeijn)
  9a   Belangrijke data seizoen 2018.
  9b   Competitieteams + afspraken.
 1. (Gunter van den Abeele, Vicky De Windt en Sharon van Espen-Paridaen) Mensen met interesse zijn welkom.
 2. CO-groep: (Marie Baas, Boud de Coussemaker, Nadia Paridaen, Gino Dhont, Patricia de Croock, Miranda van Graefschepe).
 3. Ledenadministratie: Ledenpassen 2018 worden pas uitgereikt na ontvangst van betaling.
 4. Speelklaar maken tennispark en onderhoudsafspraken.
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er een Nieuwjaarsborrel.

Bestuur TC S.J.E.F.

Indien u om de een of andere reden geen lid meer kan/wil zijn in 2018 dient u dit vóór 20 januari 2018 door te geven aan Sabine Herbrant (info@tcsjef.nl). Indien u na deze datum alsnog uw lidmaatschap opzegt, bent u TC S.J.E.F. € 25,00 verschuldigd.

Hebt u een email-adres; geef dat svp door aan info@tcsjef.nl zodat wij u sneller en goedkoper kunnen berichten.